Lại bàn về cải cách bảo hiến

Lại bàn về cải cách bảo hiến

Kiểm soát quyền lực: thách thức và triển vọng

Dự thảo Hiến pháp sửa đổi khẳng định nguyên tắc “kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (điều 2). Theo văn thức này, các cơ quan có quyền kiểm soát lẫn nhau. Tuy nhiên kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước đòi hỏi các vị trí hiến pháp tương đối bình đẳng giữa các ngành lập pháp, hành pháp, và tư pháp. Trong khi đó, nguyên tắc thống nhất quyền lực nhà nước đặt Quốc hội lên một vị trí tối cao và yêu cầu sự chấp hành, báo cáo của các định chế còn lại.

Cách tiếp cận mới

Hiến pháp không phải để tuyên bố chính sách

LTS: Việc bỏ khái niệm “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” trong bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp mới nhất đang gây sự chú ý trong dư luận. Giới chuyên gia kinh tế nhận định ra sao về sự thay đổi này?

Quy định về thu hồi đất: cần thiết nhưng chưa đủ!

Nếu được thông qua, khoản 3 điều 58 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung điều 18 Hiến pháp năm 1992) sẽ là một bước ngoặt quan trọng bởi đây là cơ sở hiến định đầu tiên ghi nhận việc thu hồi đất có bồi thường. Tuy các quy định này là cần thiết nhưng dường như vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của người sử dụng đất trong giai đoạn hiện nay.